لیست ضرب المثل های حرف ه به همراه معنی

به گزارش تور بالی اندونزی، هر که بامش بیش برفش بیشتر، هنوز دو قورت و نیمش باقی است، هیچ بقالی نمی گه ماستم ترشه و ... بخشی از پرکاربردترین ضرب المثل های فارسی و ایرانی هستند که با حرف ه آغاز می شوند. با داستان، طرز استفاده و معنی این ضرب المثل ها همراه خبرنگاران باشید.

لیست ضرب المثل های حرف ه به همراه معنی

فهرست انواع ضرب المثل با حرف ه

 • هارت و پورت

سرو صدا و شلوغ بازی و عظیم نمایی بیخودی برای زهر چشم دریافت و ترساندن و یا جلب توجه و...

 • هر آن کس که دندان دهد نان دهد

اشاره به روزی رسان بودن خالق، و اینکه خدا وقتی فرزندی عطا می نماید روزی اش را هم می دهد و کسی را لنگ نمی گذارد.

 • هر جای سارق زده تا چهل روز اَمنه

خطاب به سارق زده ای که از دوباره آمدن سارق نگران باشد، یا کسی که از تجدید منازعه و شر و خطر بترسد.

 • هر چه از دوست رسد نیکوست

هر چیز حتی کم و اندک که از طرف دوست باشد چون با یاد و محبت و علاقه او عجین و همراه است دلنشین و ارزشمند می باشد.

 • هر چه باداباد

دل به دریا زدن و به خدا توکل کردن در انجام کاری.

 • هر چه بگندد نمکش می زنند، وای به روزی که بگندد نمک

وقتی که خودِ مودعی، مصلح و یا نصیحت گو خطاکار و خلاف کار از آب در آید، دیگر نمی توان از بقیه توقعی داشت و جلوی کارهای زشت آن ها را گرفت.

 • هر چه پیش آید خوش آید

هر چه مقّدر شده باشد خوب و به صلاح است و باید به آن راضی شد.

 • هر چه را منع کردم بر سرم آمد

از هر که و هر چه عیب گرفتم به آن دچار شدم، اشاره به تنبیه روزگار.

 • هر چه رشته بودم پنبه شد

همه تلاش ها و زحمات و امیدها ضایع شد و از بین رفت، بی حاصل و بی نتیجه ماندن و به هدر رفتن سعی و تلاش.

 • هر چه کنی به خود کنی، گر همه نیک و بد کنی

انسان هر کار خوب یا بدی را انجام می دهد نتیجه آن عاید خودش خواهد شد و به خودش بر می شود.

 • هر چه می خواهد دل تنگت بگو

خطاب به کسی که برای گفتن چیزی تردید دارد می آورد صرف امور بی فایده یا خوش گذرانی نموده و دوراندیش و آینده نگر نیست.

 • هر رفتی آمدی دارد

ارتباط و رفت و آمد باید متقابل باشد.

 • هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد

سفارش به گفتن حرف به جا و به موقع، هر حرفی را همه جا نمی توان زد، بلکه باید مطابق وضع و حال افراد و مکان سخن گفت.

 • هر سخن کز دل برآید لاجرم بر دل نشیند

کلام بی ریا، بی تکلّف و صمیمی که از اعماق وجود بر زبان آید تأثیر خاصی روی مخاطب گذاشته و بر دلش می نشیند.

 • هر سربالایی سرازیری داره

پس از هر رنج و سختی، راحتی و آسایش وجود دارد.

 • هر سری یک عقلی داره

هرکسی دارای یک فکر و ایده است، هر کس یک جور می سنجد و یک چیزی به عقلش می رسد. برای تشویق به امر مشاوره می گویند.

 • هر کس آب قلبش را می خورد

هر کس مطابق نیت و طینتش برایش پیش آمده و خدا به همان اندازه عطایش می نماید.

 • هر کس تنها به قاضی رود، راضی برشود

چرا که مدعی و معترضی وجود ندارد و همه چیز یک طرفه و به نفع اوست.

 • هر کسی را به هر کاری ساختند، مهر آن را در دلش انداختند

هیچ کس همه کارها از دستش بر نمی آید و هر کس برای کاری استعداد و آمادگی داشته و علاقه نشان می دهد، بنابراین به سوی آن جذب شده و مطمئناً در آن کار پیروز هم خواهد شد.

 • هر که بامش بیش برفش بیشتر

هر چه پول و ثروت زیادتر و زندگی وسیع تر باشد، دردسر و گرفتاری بیشتری هم دارد.

 • هرکه طاووس خواهد جور هندوستان کشد

برای رسیدن به مقصود و به دست آوردن چیزی باید رنج و سختی کشید و مصائب و مسائل موجود را به جان خرید و تحمل کرد.

 • هر کی به فکر خویشه، کویه به فکر ریشه

نباید به دیگران امیدوار و متکی بود زیرا هر کس در فکر گذراندن امورات خود و رسیدن به مقصود خود است.

 • هر کی خربزه می خوره، پای لرزش هم می نشینه

هر کس به کار خطرناک و اشتباه دست می زند باید ضرر و خسارت و ناراحتی اش را هم تحمل کند.

 • هر کی خوابه روزیش به آبه

آدم تنبل و بیکاره و کسی که تن به کار و زحمت نمی دهد به جایی هم نمی رسد و نباید توقع خیر و مزد هم داشته باشد.

 • هر که گوش می خواد گوشوارشم باید بخواد

تحمیل کردن نزدیکان و متعلقان به طرف مقابل در معنی: هر که کسی را خواهد ناچار باید اقارب و متعلقات آن را هم بخواهد و تحمل کند.

 • 4هر کی هر کی

آشفتگی و هرج و مرج، کسی به کسی نبودن.

 • هر گردویی گرده، لما هر گردی گردو نیست

دو چیز متفاوت را به خاطر شباهت ظاهری شان نباید یکسان و مثل هم دانست.

 • هر گلی یک بویی داره

هر کسی یا هر چیزی یک جور خصلت و ویژگی دراد، دو چیز یا دو کس یک جور نمی شوند و هر کدام خصوصیات مخصوص به خود را دارد.

 • هشتش گرو نهش است

فقیر و بی چیز، کسی که از لحاظ اقتصادی در زندگی لنگ بوده و به سختی روزگار بگذراند.

 • هفت تا دختر کور و کچل داشته باشه یک شبه شوهر می ده

اشاره به آدم زبل و زبان باز و شارلاتان.

 • هفت تا جون داره

کسی که از خطرات متعدد و از مرگ جان بدر برده باشد.

 • هفت ماهه به جهان آمده

اشاره به آدم عجول و بی صبر و قرار که در هر کاری عجله و شتاب داشته باشد.

 • هلو برو تو گلو

کسی که راحت و بی دردسر به خواستة خود برسد و یا هر چیزی را راحت و شسته رُفته بخواهد.

 • هم از توبره می خوره هم از آخور

آدم رند و زرنگی که در کار یا معامله و یا موقعیتی از هر طرف به سود خود حرف زده و حساب کند.

 • همان آشی و همان کاسه

وضعیتی که دوباره مثل قبل و کمافی السابق شده و هیچ فرقی ننموده باشد.

 • هم خدا را می خواهد هم خرما را

همه منافع و مزایا را با هم و یکجا خواستن.

 • همسایه ها یاری کنید تا من شوهر درای کنم

طعنه به آدم تنبل یا بی دست و پا که از عهده انجام کارش بر نیامده و از این و آن یاری بخواهد.

 • هم فاله هم تماشا

کاری که از دو جنبه فایده و بهره داشته باشد.

 • همه را برق می گیره ما را چراغ نفتی

گله از بدشانسی توسط کسی چیز غیر دلخواه مثل کار، شریک و... نصیبش شده باشد.

 • همه کاسه کوزه ها سر کسی شکستن

هنگامی که همه تقصیرها به گردن کسی که مقصر نیست بیفتد.

 • همه می ترقّند، ما وا می ترقّیم

همه پیشرفت و ترقّی می نمایند ما پس رفت ر عقب گرد می کنیم. همه از پائین به بالا می ترقّند، ما از بالا به پائین می ترقّیم.

 • همواره شعبون، یک بار هم رمضون

همواره به دلخواه و به حرف تو یک مرتبه هم حرف من.

 • هندوانه زیر بغل کسی گذاشتن

تعریف و تمجید بی جا و فراتر از واقعبت از کسی.

 • هنر نزد ایرانیان است و بس

قدمت فرهنگ و هنر ایرانی به هزاران سال قبل می رسد و همواره ایرانیان در علم و هنر و بیشتر زمینه ها سرآمد ملت های دیگر بوده و هستند.

 • هنوز آب کفنش خشک نشده

مرده ای که هنوز مراسم فوتش برگزار نشده ورّاث بر سر ارث و میراثش به جان هم افتاده باشند.

 • هنوز دهنش بوی شیر می ده

هنوز بچه و خام بی تجربه است، اشاره به کسی که برای کاری هنوز آمادگی و شرایط لازم را نداشته و انجام آن برایش زود باشد.

 • هنوز دو قورت و نیمش باقی است

اگر شخصی از روی محبت و انسانیت به کسی خدمت کند و او از این محبت سوءاستفاده کند.

 • هوا پس بودن

اوضاع خطرناک و نامناسب.

 • هوای کسی را داشتن

مواظب و مراقب و متوجه کسی بودن.

 • هیچ بقالی نمی گه ماستم ترشه

هیچ کس عیب و ایراد و بدی خود و یا متعلقات خود را نمی گوید.

 • هیچ گرونی بی حکمت نیست، هیچ ارزونی بی علت

بالاخره هر چیز گران قیمت دارای مزایایی نسبت به جنس ارزان می باشد و بر روی هر چیز به قدر و قیمت و ارزشش کار شده بنابراین جنس ارزان بی عیب و علت نیست.

 • هیزم تر به کسی فروختن

به کسی بدی کردن.

 • هردمبیل

آشفته و بی سر و سامان، درهم و برهم و بی نظم و قانون.

سایر ضرب المثل های ایرانی و فارسی به ترتیب حروف الفبا:

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ
ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف
ق ک گ ل م ن و ه ی
منبع: setare.com
انتشار: 30 بهمن 1399 بروزرسانی: 30 بهمن 1399 گردآورنده: baliro.ir شناسه مطلب: 1583

به "لیست ضرب المثل های حرف ه به همراه معنی" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "لیست ضرب المثل های حرف ه به همراه معنی"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید