فهرست کامل اسم پسر که با حرف و آغاز می&zwnjشود

به گزارش تور بالی اندونزی، فهرست کامل نام و اسم پسر که با حرف و (واو) آغاز می گردد به همراه معنی اسم و معرفی ریشه اسامی (فارسی، عربی، کردی، ارمنی و ...).اسم با و - زیباترین اسم پسر با واو را اینجا بیابید.

فهرست کامل اسم پسر که با حرف و آغاز می&zwnjشود

خبرنگاران | سرویس مادر و کودک - نامگذاری یکی از عظیمترین دغدغه پدران و مادران قبل از تولد فرزندشان است. راحت تلفظ شدن، با مفهوم و معنا بودن، هماهنگی با دیگر اسامی اعضای خانواده، سازگار با عرف جامعه و محل زندگی و... از جمله عوامل تاثیر گذار در انتخاب اسم فرزند شما است. با توجه به این موضوع و علاقه والدین به انتخاب اسمی شایسته برای فرزندان، گلچینی از زیباترین اسامی پسرانه که با حرف و آغاز می شوند را جمع آوری نموده ایم.

پیشنهاد خبرنگاران برای اسم پسر با و

ورشاد - ونداد - وریا - وستا - وحید - واصف - والا - وثوق - وارتان - ویگن - ویکتور

انتخاب اسم پسرانه با حروف الفبا

برای آشنایی با دیگر اسامی پسرانه زیبا با توجه به اینکه اسم مورد نظر شما با چه حرفی آغاز گردد، می توانید از جدول زیر بهره ببرید.

اسامی فارسی پسرانه با واو

در میان اسامی اصیل پسرانه ایرانی اسم پسر که با و آغاز بگردد اسمی خاص و تک خواهد بود. در ادامه با این نام های ایرانی آشنا شوید.

وادان

نام روستایی در نزدیکی دماوند

واردان

نام دادوری در زمان اردشیر بابکان پادشاه ساسانی

واسپور

لقب نجبا و شاهزادگان اشکانی و ساسانی، نام دانا و هنرمندی در زمان انوشیروان پادشاه ساسانی

وانان

نام روستایی در نزدیکی شهرکرد، نام یکی از پادشاهان اشکانی

وانتیار

نام پسر ایرج به نوشته بندهشن

وجاسب

دارنده اسب عظیم، نام پسر هباسپ از خاندان کیانیاسم فارسی

وخش

روشنایی، نام چهاردهمین جد آذرباد مهراسپند

وخش داد

داده روشنایی، یکی از سرداران هخامنشی

وراز

گراز که در ایران باستان نشانه زورمندی بوده است.

ورازاد

از شخصیتهای شاهنامه، نام فرمانروای سپیجاب که جزو قلمرو افراسیاب تورانی بوده است.

ورازبنده

بنده نیرومند، از نامهای ساسانیان

ورازپیروز

آن که نیرومند و پیروز است، آن که در زورآزمایی پیروز است.

ورازداد

دارنده زور و نیرومندی، نام یکی از شاهزادگان اشکانی فرماندار ارمنستان در زمان بهرام گور پادشاه ساسانی

ورازمهر

از نامهای زمان ساسانیان

وردانشاه

نام جد مرداویج

ورزا

نام پسرفرشید، پسر لهراسپ پادشاه کیانی

ورزاک

نام پدر مهرترسه وزیر یزدگرد اول پادشاه ساسانی

ورزگمهر

عظیممهر، بسیار مهربان، نام وزیر انوشیروان پادشاه ساسانی

ورشاد

وظیفه و مقرری

ورنا

برنا جوان، برنا، خوب و نیک

ورونیکا

(دخترانه و پسرانه) نام تیره ای از گیاهان که پوپک از آن دسته است.

وریا

قوی و درشت هیکل ، چکش آهنی عظیم

وژاسپ

وجاسب، دارنده اسب عظیم، نام پسر هباسپ از خاندان کیانی

وساک

نساک، نام همسر سیامک پسر کیومرث پادشاه پیشدادی

وسپور

واسپور،لقب نجبا و شاهزادگان اشکانی و ساسانی، نام دانا و هنرمندی در زمان انوشیروان پادشاه ساسانی

وسپوهر

واسپور،لقب نجبا و شاهزادگان اشکانی و ساسانی، نام دانا و هنرمندی در زمان انوشیروان پادشاه ساسانی

وستا

اوستا، نام کتاب مقدس زرتشتیان

وستوی

از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری ایرانی در زمان خسروپرویز پادشاه ساسانی

وستهم

ویستهم، گستهم نام سپهبد بابل در زمان یزدگرد پادشاه ساسانی

وشمگیر

صیدکننده بلدرچین، نام پسر زیار از امرای آل زیار

ونداد

خواهش، امید و آرزو - بشارت دهنده پیروزی

ونون

نام چهار تن از پادشاهان اشکانی

وه پناه

نام یکی از دادوران مشهور ساسانی

وه وران

بهوران،آنکه دارای روح و روان نیکوست

وهامان

نام پدر سلمان فارسی

وهبرز

نام یکی از دادوران ساسانی

وهرام

بهرام، نام خبرنگاران مریخ ، نام روز بیستم از هر ماه شمسی در ایران قدیم ، نام فرشته موکل بر مسافران و روز بهرام ، نام چندتن از شخصیتهای شاهنامه از جمله نام یکی از فرزندان گودرز گشواد که در دربار کاووس پادشاه کیانی بود

وهزاد

بهزاد، مرکب از وه (بهتر، خوب) + زاد (زاده) ، نام اسب سیاوش،زاده خوب و نیکو

وهسود

بهسود، از نامهای زمان ساسانیان

وهشاپور

نام موبدی مشهور در زمان قباد پادشاه ساسانی

وهمن

بهمن، نام ماه یازدهم از سال شمسی، نام فرشته نگهبان چهارپایان سودمند، نام روز دوم از هر ماه شمسی در ایران قدیم، نام یکی از لحنهای قدیم موسیقی ایرانی، نام چندتن از شخصیتهای شاهنامه از جمله نام پسر اسفندیار پسر گشتاسپ پادشاه کیان

وهمنش

بهمنش، کسی که دارای راه و روش نیکویی است

وهمهر

نام مرزبان ارمنستان در زمان بهرام گور پادشاه ساسانی

وهنیا

بهنیا، کسی که از نسل خوبان است.

وهومن

بهمن، نام ماه یازدهم از سال شمسی، نام فرشته نگهبان چهارپایان سودمند، نام روز دوم از هر ماه شمسی در ایران قدیم، نام یکی از لحنهای قدیم موسیقی ایرانی، نام چندتن از شخصیتهای شاهنامه از جمله نام پسر اسفندیار پسر گشتاسپ پادشاه کیان

ویارش

بیارش، دو دلیر

ویراب

از نامهای امروزی زرتشتیان

ویسپار

از نجبای پارس

ویستهم

وستهم، گستهم نام سپهبد بابل در زمان یزدگرد پادشاه ساسانی

ویسه

از شخصیتهای شاهنامه، نام پدر پیران سپهسالار پشنگ فرمانروای توران

ویشتاسب

نام پسرارشامه و پدر داریوش پادشاه هخامنشی

ویناسب

نام دوازدهمین جد آذرباد مهراسپند

ویو

گیو، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر گودرز و از پهلوانان عظیم ایرانی در زمان کیکاووس پادشاه کیانی

ویوان

نام حاکم رُخّج در زمان داریوش پادشاه هخامنشی

ویهان

نیکان، نامیکی از سرداران دیلمی

ویریا

همت، یکی از کمالات ششگانه که یک بوداسف باید به آن برسد.

اسم پسر با حرف و عربی

واجد

دارنده، دارا، از نامهای خداوند

واحد

یگانه، آن که در نوع خود بی نظیر و منحصر به فرد است.

واصف

وصف کننده، ستاینده

وافی

به اندازه لازم و مورد احتیاج، کافی، وفا کننده

والا

بالا عزیز، گرامی، محترم، دارای ارج و اهمیت، اصیل، نژاده

واهب

عطاکننده، بخشنده، از نامهای خداوند

وثوق

اعتماد، اطمینان

وحدت

یگانگی، اتحاد، تنهایی

وحید

یگانه، یکتا، بی نظیر

وحیدالدین

بی نظیر و یگانه در دین، نام دانشمندی از معاصران خاقانی

ولا

دوستی، محبت

ولی

پدر، مادر یا کفیل، دوست و یار نیکان، بالاترین مقام در دین اسلام پس از پیامبر (ص)، لقب علی (ع)، از نامهای خداوند

ولی الله

دوست خداوند، لقب علی (ع)

ویس

دلخواه، لفظی برای نوازش بچه ها (ویس با ریشه فارسی اسم دختر بوده به معنی طایفه و قبیله و نام معشوقه رامین در منظومه معروف ویس و رامین)

اسامی کردی اسم پسر از و

واتیار

سخنگو

وادیار

اینطور که پیداست، ظاهر امر

وارش

بارش، باریدن باران

ویس

عشیره یکرنگ، نام دختر قارن و شهرو در داستان ویس و رامین که در ایران قبل از اسلام رواج داشته و طبق قرائن در عهد اشکانیان پرداخته شده است؛ این داستان تا قرن پنجم هجری به زبان پهلوی وجود داشته است.

اسامی ارمنی پسرانه با واو

وارتان

نام پسر بلاش اول پادشاه اشکانی

واروژان

کبوتر نر

ویگن

بیژن

اسامی آشوری

وادا

مکان مقدس

اسامی یونانی

واران

نامی که مورخان یونانی به پادشاهان ایرانی که نامشان بهرام بوده داده اند.

اسامی سنسکریت

وارونا

نام یکی از خدایان هندو

اسامی لاتین

ویکتور

پیروز شدن، ظفریافتن

ممکن است در کنار جستجوی خود به دنبال بهترین اسامی پسرانه خاص و تک باشید، ما در مطلبی تحت عنوان اسم پسر، لیست کاملی از این اسامی خاص پسرانه را به ترتیب حروف الفبا برای شما آماده نموده ایم. همچنین اگر به دنبال اسم پسر ترکی، اسم پسر اصیل ایرانی، اسم پسر کردییا سایر اسامی پسرانه هستید، می توانید آن ها را در سایت خبرنگاران جستجو و مطالعه کنید.

منبع: setare.com
انتشار: 26 دی 1399 بروزرسانی: 26 دی 1399 گردآورنده: baliro.ir شناسه مطلب: 1515

به "فهرست کامل اسم پسر که با حرف و آغاز می&zwnjشود" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "فهرست کامل اسم پسر که با حرف و آغاز می&zwnjشود"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید